അൻപതിന്റെ നിറവിൽ പുതിയ മുഖവുമായി ചിറ്റപ്പനാട്ട് പാപ്പൻ !!

പുതുമകളും മാറ്റങ്ങളുമായി കോട്ടയത്തെ കൊണ്ടോടി ഓട്ടോ ക്രഫ്റ്റിൽ നിന്നും എത്തിയ ഷാജി ഇന്ന് മുതൽ തോപ്രാംകുടിയിൽ നിന്നും ചങ്ങനാശേരിയിലേക്ക്‌ തന്റെ പ്രയാണം തുടങ്ങുന്നു …

For timings:

For timings:

To Changanacherry: visit; www.kbuses.in

To Thopramkudy: visit www.kbuses.in

*TV ( INFORMATIVE) 
*MUSIC SYSTEM (INFORMATIVE)
* GPS TRACKER WITH STOP ANNOUNCE
*CCTV 
*WATER PURIFIER WITH COOLER 
*MAGAZINE STAND 
*NEWS PAPER 
*WEEKLYS 
*E TICKET PAYMENT 
* PAY TM
* PHONE PAY 
*TEZ 
*CASHLESS PAYMENT ( DEBIT CARD) 
*INTERNET FACILITY 
* TABLET ON BOARD 
* WIFI 
*MOBILE RECHARGE FACILITY (TOP UP) 
*MOBILE CHARGING FACILITY ( ELECTRICAL SOCKET)
*MY BUS CARD ACCEPTED

Posted by Shajee Motors on Monday, February 11, 2019