പാലാ തൊടുപുഴ റൂട്ടിൽ നെല്ലാപ്പാറ എന്നസ്ഥലത്ത് ബസപകടം

യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത ടയറുകൾ ഇട്ട് റോഡിലൂടെ തോനവ്യാസം കാണിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക ജീവൻ ഒന്നേയുള്ളൂ

യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത ടയറുകൾ ഇട്ട് റോഡിലൂടെ തോനവ്യാസം കാണിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക ജീവൻ ഒന്നേയുള്ളൂ