കോവിഡ് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ദീർലദൂര യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യാർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ വരെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി റിലേ സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

For updated timings visit:www.kbuses.in

New post: visit https://www.kbuses.in/blog/topics/ksrtc-relay-bus-updated-time.kbus

റിലേ ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം

തിരുവനന്തപുരം – കൊല്ലം
05:00.
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

കൊല്ലം- ആലപ്പുഴ ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം
05:45
06:45
07:45
08:45
09:45
10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45

ആലപ്പുഴ – എറണാകുളം ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം
04:50
05:50
06:50
07:50
08:50
09:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:50

എറണാകുളം – തൃശ്ശൂർ ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം
05:20
06:20
07:20
08:20
09:20
10:20
11:20
12:20
13:20
14:20
15:20
16:20
17:20
18:20
19:20

തൃശ്ശൂർ – എറണാകുളം
04:40
05:40
06:40
07:40
08:40
09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40

എറണാകുളം- ആലപ്പുഴ ബസുകളുടെ സമയക്രമം
04:40
05:40
06:40
07:40
08:40
09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40
19:40

ആലപ്പുഴ – കൊല്ലം ബസുകളുടെ സമയക്രമം
05:10
06:10
07:10
08:10
09:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10

കൊല്ലം – തിരുവനന്തപുരം ബസുകളുടെ സമയക്രമം
05:10
06:10
07:10
08:10
09:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10