പാലാ ↔️ ബാംഗ്ലൂർ ❤️❤️ SUPER DELUXE AIRBUS
————————————————————————-
9 PM – പാലാ ➡️ 8:15 AM – മൈസൂർ ➡️ 11:30 AM – ബാംഗ്ലൂർ
6 PM – ബാംഗ്ലൂർ ➡️ 9 PM – മൈസൂർ ➡️ 6 AM – പാലാ
==========================================
★ Mysore Road Satellite Bus Standൽ നിന്ന് 06:00 മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടിക്ക്
Kengery Opp. Police Station, Raja Rajeshwari MC Hospital, Christ University (Mysore Road), IKON College, Mandya എന്നിവിടങ്ങളിൽ BOARDING POINTS ഉണ്ട്.
============================================
For detailed information visit www.kbuses.in