കോട്ടയം വഴിയുള്ള ഒരേയൊരു കന്യാകുമാരി സർവ്വീസ്…
എർണാകുളം-കന്യാകുമാരി SF..
Via കോട്ടയം,കൊട്ടാരക്കര,തിരുവനന്തപുരം, നാഗർകോവിൽ ..

For timings visit: www.kbuses.in
From Ernakulam : 14:20
At Kottayam: 16:20
At Trivandrum : 20:05
At Kanyakumari : 23:05..

From Kanyakumari:- 9:10 am…